Nepoznáme zatiaľ vašu adresu. Upresnite ju a my vám poskytneme informácie o dostupnosti, cene a čase donášky k vám. Upresniť adresu

Podmienky používania Ham.sk

Článok I

Základné pojmy

Prevádzkovateľ je spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 678 155, DIČ: 2020299424, IČ DPH: SK 2020299424, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 19/B, e-mail: info@ham.sk, telefónny kontakt: +421 948 301 293.

Ham.sk je internetový portál, na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá z ponuky Reštaurácií s vlastnou donáškovou službou alebo s donáškou cez Ham.sk kuriéra, zverejnených na tomto portáli.

Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu Ham.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky Reštaurácii zverejnených na portáli Ham.sk

Reštaurácia je prevádzkovateľ stravovacích služieb a rozvozu jedál alebo len stravovacích služieb zverejnených na portáli Ham.sk

Objednávka je zoznam požadovaného jedla, ktoré Používateľ odosiela z Ham.sk do Reštaurácie spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, predpokladaný čas doručenia jedla, telefonický a emailový kontakt na Používateľa.

Ham.sk kuriér je kuriér, ktorý zabezpečí doručenie jedla, pokiaľ toto nevie zabezpečiť reštaurácia vo svojej réžii.

Článok II

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ poskytuje na portáli Ham.sk priestor pre zverejňovanie služieb ponúkaných Reštauráciami, čím umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy na kúpu jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb Reštaurácie prostredníctvom portálu Ham.sk (ďalej len „Zmluva“).
 2. Využívanie služieb portálu Ham.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Ham.sk.
 3. Portál Ham.sk využíva registráciu prostredníctvom objednávky a Facebooku. Registrácia Používateľa na portáli Ham.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrovaní a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.
 4. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v jednotlivých ponukách Reštaurácii zverejnených na portáli Ham.sk
 5. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Reštaurácie uzatvára s Reštauráciou platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Reštaurácia zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu Ham.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu Ham.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 6. Vyplnením a odoslaním objednávky používateľ (kupujúci) vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami používania Ham.sk, ako aj s ďalšími podmienkami on-line objednávania z ponuky jedál Reštaurácií.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Ham.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu Ham.sk, ani za spôsob akým služby portálu Ham.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu Ham.sk Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Ham.sk.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Ham.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu Ham.sk negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli Ham.sk.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých Reštaurácii a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na portáli Ham.sk.
 6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Ham.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu Ham.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli Ham.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu Ham.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.
 8. Uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy Používateľovi a príslušnej Reštaurácii. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu jedál a služieb poskytovaných Reštauráciami, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Reštaurácie, od ktorej bolo jedlo, resp. iné služby objednané.

Článok V

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli Ham.sk Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam používania Ham.sk Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby, a to že je na základe písomnej žiadosti oprávnený od Prevádzkovateľa vyžadovať:
 2. - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 3. - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia je Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 4. - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

 5. - vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Používateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 6. - opravu alebo likvidáciu Používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 7. - likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,


 8. - likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,


 9. 
- blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa.

 10. Práva Používateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 11. Ak Používateľ uplatní svoje právo:- písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
- osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Používateľa; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Používateľovi,
- u sprostredkovateľa, je ten povinný zápisnicu bezodkladne odovzdať Prevádzkovateľovi.

 12. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli Ham.sk sprístupnené Reštauráciám alebo iným partnerským subjektom. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov alebo do Spojených štátov amerických. Medzi iné partnerské subjekty patrí spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp a 6 Bridge Street Sydney NSW 2000 GetSwift.

 13. Údaje o Používateľoch portálu Ham.sk použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa a adresy, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní na Ham.sk alebo vo svojom používateľskom konte v zmysle osobitných predpisov.


Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky používania portálu Ham.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Všeobecných pravidiel pre servery prevádzkované spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. Podmienky používania Ham.sk platia súčasne so Všeobecnými pravidlami pre servery prevádzkované spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. , ktoré sa Používateľ rovnako zaväzuje dodržiavať.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Ham.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál Ham.sk.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu Ham.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

V Bratislave, dňa 1.4.2018

Môžeme pomôcť?

Radi si vypočujeme vaše pripomienky a zodpovieme vaše otázky.

Kontaktujte nás cez online chat, emailom na info@ham.sk alebo telefonicky na 0948 301 293.

Sme vám k dispozícii každý pracovný deň v čase 9:00 - 17:00.